כל המודדים והמהנדסים המועסקים בחברתנו בעלי היתרים אישיים מטעם המשרד להגנת הסביבה לביצוע מגוון סוגי בדיקות קרינה. כל היתר הינו היתר אישי שאינו ניתן להעברה.

כתנאי להעסקת עובדים בחברתנו במלאכת בדיקות הקרינה – מודדים ומהנדסים – נקבע כי עליהם להיות בעלי היתריםאישיים תקפים למתן שירותים אלה מטעם המשרד להגנת הסביבה. הסמכת המשרד להגנת הסביבה מתקבלת רק לאחר שהעובדים עברו הכנה יסודית, מבחן בכתב וכן וועדת מומחים מטעם המשרד להגנת הסביבה. כמו כן, דורש המשרד להגנת הסביבה כי המודד יעשה שימוש בציוד שאושר על-ידו ובעל כיול בתוקף על-ידי מעבדה מוסמכת.

מספר ההיתר הכללי ממנו נגזרים ההיתרים האישיים של עובדי חברתנו הינו: 2040.

במידה והנכם מזמינים מודד כלשהו לביצוע בדיקות קרינה – וודאו כי המדובר במודד בעל הסמכה בתוקף. מצ”ב הסמכת דגש: