כל הצוות הטכני בחברתנו מוסמכי המשרד לבטיחות וגיהות לעבודה בגובה. ההסמכה הינה חובה לעוסקים בבדיקות בהם נדרשת עבודה בגובה בהתאם למופיע בפרקים ב’ ו-ג’ בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התש”ז-2007 .
העובדים מצויידים בציוד המוגדר ע”פ נהלי העבודה בגובה. הציוד הינו בהתאם לתקן ובעל תוקף המוגדר ע”פ חוק!

ההסמכה בתוקף עד 3/2014 .