חיזוי רמות שדה מגנטי צפויות בשכונות מגורים מתוכננות

בפרוייקט זה נבדקה רמת השדה המגנטי הצפויה בשכונת מגורים מתוכננת כתוצאה מקו מתח עליון העובר בסמוך. הבדיקה בוצעה עבור זרמים וגבהים שונים בכדי לתת תמונה מקיפה על רמות השדה הצפויות בבתים המתוכננים.

תרשים 1: זרם מירבי

בסקיצה זו ניתן לראות את הזרם המירבי לתשתית