חיזוי קרינה (רמות שדות מגנטיים) מתשתיות החשמל בבניין משרדים רב קומות

בפרויקט זה, בחנו את רמות השדה המגנטי הצפויות בבניין רב קומות המשמש למשרדים ולמסחר. לבניין מרכז אנרגיה הממוקם בקומות המרתף והכולל חדר שנאים של חח”י וחדר שנאים פרטי. תוואי ההזנה אל הקומות מבוסס על שילוב של כבלי חשמל ופסי צבירה.
בכל הקומות המאוכלסות נבחנה השפעת תשתיות החשמל על אזורים מאוכלסים בקרבתן. בין התשתיות שנבחנו בקומות: לוחות ציבוריים קומתיים, ארונות מונים ותוואי הזנה אנכי.
במסגרת הפרויקט הופק דוח ממצאים ומסקנות המתאים לקבלת היתר תו “בניין ירוק 5281” ע”פ התקן הישראלי לבנייה ירוקה. כמו כן בוצע ליווי מלא מול המשרד להגנת הסביבה לצורך קבלת היתרי הקמה והפעלה לחדר השנאים הפרטי, כנדרש עפ”י חוק הקרינה.

תרשים 1

מודל התשתיות הנבדקות על רקע תכנית קומה 1-

תרשים 2

חיזוי רמות השדה המגנטי בסביבת מרכז האנרגיה

תרשים 3

חיזוי רמות השדה המגנטי בקומת הקרקע
(אזורים מאוכלסים ברציפות מסומנים בכחול)